Hlavný kontrolór

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce


OBEC ĎURĎOŠ
vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ĎURĎOŠ
 
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci ĎURĎOŠ
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Ďurďoš zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 31. augusta 2014
 
na Obecnom úrade  Ďurďoš č. 36,  PSČ 094 31 , v uzavretej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra“, NEOTVÁRAŤ!“
 
Výberové konanie sa uskutoční  10. septembra 2014

Požiadavky:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
znalosť základných noriem samosprávy, 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky a účtovníctva
 
eobecné podmienky:
hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x polročne podáva správu o svojej činnosti,
funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,
vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 
Vykonáva kontrolu:
nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
hospodárenie s finančnými prostriedkami,
plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:
tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce
 
Vypracúva odborné stanoviská:
k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
možnosti čerpania úveru, pôžičky a dotácií,
výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,
zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.
 
Zverejnené na:
vývesnej tabuli obce dňa 13.08.2014
webovej stránke obce: www.durdos.ocu.sk, sekcia dokumenty
 

Emília Marcinková, v.r.
starosta obce

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa:

Fotogaléria: